» Történelem » Szervezeti és működési szabályzat » Taglista
» Pályázat kiírás elbírálás szempontjai » Szállodák, éttermek » Ipari cégek » Lakosság
» Elérhetőségek » Jegyzőkönyvek » Magyarországi Textiltisztítók Konferenciája » Magyarországi Textiltisztítók Konferenciája Meghívó
» Jogszabályok, információk
Textiltisztító egyesülés - A minőségi tisztítók érdekképviselete

Szervezeti és működési szabályzat

Nyomtatóbarát változat

Textiltisztító Egyesülés

 

Szervezeti és működési szabályzat

 

A Textiltisztító Egyesülés szervezeti és működési szabályzata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.. Törvény, valamint a társasági szerződés rendelkezésein alapul.

A . A társaság adatai

1. A társaság elnevezése: Textiltisztító Egyesülés (továbbiakban Egyesülés)

2. A társaság székhelye: 1143.Bp. Hungária krt. 83. II.em. 1.

3. A  társaság tagjai: az 1.sz. mellékletben felsorolva.

4. A társaság tevékenységi körei a TEÁOR '08-nak megfelelően:

9412 Szakmai érdekképviselet (fő tevékenység)

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7312 Médiareklám

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

9411 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet

5. A társaság cégjegyzékszáma: 01-07-09100

6. A társaság számlavezető bankja, számlaszáma:

Budapest Bank 10102244-15058906-00000000

7. A társaság statisztikai száma:  10367869-9301-121-01

8. A társaság adószáma             :  10367869-1-42

9. A társaság társadalombiztosítási száma: 114668-8

10. A társaság felügyeleti szerve: Fővárosi cégbíróság

11. A társaság működési időtartama: A Textiltisztító Egyesülést a tagok határozatlan időre

szólóan hozták létre.

B. A társaság jogállása, felelősségi formája

1. A Textiltisztító Egyesülés önálló jogi személy.

2. A Textiltisztító Egyesülés célja:

Az Egyesülés alapvetően a tagok gazdálkodási eredményességének fokozása,

tevékenységük összehangolása, szakmai, érdekképviseleti feladataik

megvalósítására létrehozott társaság.

3. Az Egyesülés tagjai jogosultak üzleti tevékenységük során a "Textiltisztító

Egyesülés tagja" megjelölést használni.

4. Az Egyesülés vagyona, gazdálkodása:

Az Egyesülés önálló gazdasági tevékenységet nem folytat.

A működéshez szükséges anyagi fedezetet döntő többségében az Egyesülés tagjai

által teljesített befizetések biztosítják.

A tagdíj-fizetés negyedévente esedékes.

A tagok az Egyesülés fenntartása érdekében azonos mértékű tagdíjat fizetnek. A

fizetendő tagdíj összegét a taggyűlés a tárgyévet megelőző utolsó taggyűlése

határozza meg. A megállapított éves tagdíjat a tagok az Egyesülés által kibocsátott

számla alapján kötelesek banki átutalással teljesíteni a meghatározott időszak

első hónap végéig.

Az Egyesülés rendes tagjai a társaság vagyonát meghaladó tartozásokért korlátlanul

és egyetemlegesen felelősek.

C. A Textiltisztító Egyesülés szervezete

1.  Az Egyesülés legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés.

A taggyűlésen minden tag egy képviselővel képviselteti magát, aki a tag első számú vezetője, vagy az általa a képviseltre írásban teljes bizonyító erejű magánokiratban - felhatalmazott személy. Nem lehet meghatalmazott az Egyesülés Igazgatója.

A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az egyesülés belső szervezetének és irányítási, valamint ellenőrzési rendjének kialakítása;

b) az összehangoló és az érdek-képviseleti, valamint a kiegészítő gazdálkodási tevékenység stratégiájának meghatározása;

c) az egyesülés számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása;

d) döntés a kiegészítő gazdálkodási tevékenységből származó adózott eredmény felhasználásáról;

e) olyan határozat hozatala, amely a tagok saját gazdálkodásában végrehajtandó feladatot határoz meg;

f) az egyesülés jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;

g) az egyesüléshez való csatlakozás elfogadása, illetve a csatlakozó tag felelőssége korlátozásának elfogadása;

h) az igazgató megválasztása és visszahívása, valamint az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása;

k) a társasági szerződés módosítása;

l) a tag kizárásának kezdeményezése;

m) döntés olyan szerződés megkötéséről vagy módosításáról, amelynek értéke a társasági szerződésben meghatározott mértéket meghaladja, továbbá amit az egyesülés - a szokásos tevékenységén kívül - a saját tagjával köt;

n) döntés minden olyan kérdésben, amelyet e törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés hatáskörébe utal.

A tagok taggyűlést szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartanak.

A taggyűlést az igazgató hívja össze a napirend közlésével. A szavazatok legalább 5%-át képviselő tagok képviselői is elhatározhatják a taggyűlés összehívását - az ok és cél megjelölésével -az igazgató ennek harminc napon belül eleget tehet, vagy maguk a tagok is összehívhatják.

A taggyűlés csak azokban a kérdésekben hozhat határozatot, amelyek az ülésre küldött meghívóban szerepelnek. Ez alól kivétel, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak a meghívóban nem szereplő napirendi kérdés megtárgyalásához.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha az ülésén a szavazatok legalább háromnegyed részét képviselő tagok jelen vannak.

Az összehangoló és az érdekképviseleti tevékenység körében minden tagnak egy szavazata van.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

A taggyűlés határozatait a jelenlevő tagok szavazatának legalább egyszerű többségével hozza.

A szavazás rendje:

Az összehangoló és az érdek-képviseleti tevékenység körében minden tagnak egy szavazata van.

A tagok egyhangúan határoznak a következő ügyekben:

-         az Egyesülés tevékenységének megváltoztatása,

-         az egyes tagok szavazatai számának a megváltoztatása,

-         a határozathozatal feltételeinek a megváltoztatása.

Legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges

-         az Egyesülés jogutód nélküli megszűnésének, formaváltásának, átalakulásának elhatározásához,

-         új tag csatlakozásának elfogadásához és a tag kizárásának kezdeményezéséhez,

-         a társasági szerződés más okból történő módosításához, ha a módosítás nem igényel egyhangú döntést, továbbá

-         a taggyűlés a tagok saját gazdálkodásában végrehajtandó kötelezettségek megállapítására irányuló határozatának. Ilyen határozat csak az érintett tag hozzájárulásával hozható,

-         az éves beszámoló elfogadásához,

-         a Gt. rendelkezései előírják.

A fenti ügyeken kívül a taggyűlés egyszerű többséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén a taggyűlést levezető Elnök - ha egyben tag is - szavazat dönt. A szavazategyenlőség miatt el nem döntött határozatokat a következő taggyűlésen ismét meg kell tárgyalni.

A taggyűlés ülés tartása nélkül is határozhat.

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét tizenöt napos határidő kitűzésével, írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az Igazgató tájékoztatja.

Ha bármely tag kéri, az ülést a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.

Az Egyesülés tagjai, vagy azok meghatalmazottai az egyesülés könyveibe és egyéb irataiba betekinthetnek és az igazgatótól a egyesülés ügyeiben felvilágosítást kérhetnek.

2.  Az Egyesülés képviselője az igazgató.

Az Egyesülést a határozott 3 évi időtartamra választott igazgató egyéni felelősséggel vezeti, s képviseli harmadik személyekkel szemben.

Az Egyesülés igazgatója 2007. március 27-től 2022. március 31-ig Király Valéria Lujza.

Az igazgató képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Egyesülés tagjaira átruházhatja.

Az igazgatóval szemben a munkáltatói jogok gyakorlására a taggyűlés jogosult. A taggyűlés határozza meg az igazgató munkavégzésével, díjazásával kapcsolatos szabályokat a Konzultatív Bizottság előterjesztése alapján.

Az Egyesülés munkáltatói jogait az igazgató gyakorolja.

3.  Az igazgató tevékenységét elősegíti a Konzultatív Bizottság. (Az érvényes Konzultatív Bizottsági tagok  nevei a 2. sz. mellékletben szerepelnek.)

A 7-9 főből álló Konzultatív Bizottságot választás útján az Egyesülés tagjai közül hozza létre. A Konzultatív Bizottság tagjaira az Egyesülés igazgatója a megválasztását (megerősítését) követő taggyűlésen írásbeli javaslatot tesz. A Bizottsági tagokat a taggyűlés nyílt szavazással 3 évi határozott időre választja meg, a tagok újraválaszthatóak. A Bizottság tagjainak megbízatása az igazgató választása esetén automatikusan az igazgatóválasztó taggyűlést követő taggyűlésen megszűnik.

A Konzultatív Bizottság elsődleges feladata az igazgató munkájának segítése, s ezáltal az Egyesülés céljainak mind teljesebb megvalósítása.

A Konzultatív Bizottság elsősorban a taggyűlések között tevékenykedik.

Feladata az ülések előkészítésében, a tárgykörök kijelölésében, a megtárgyalandó szakmai kérdések, a meghívandó külső előadók kiválasztásában való közreműködés, továbbá az igazgató munkavégzésével és díjazásával kapcsolatos előterjesztések és javaslatok előkészítésében van.

A Konzultatív Bizottság az Egyesülés érdekképviseleti tevékenységének erősítése érdekében szakmai támogatást nyújt az igazgatónak, elősegíti a tagok szakmai területi együttműködését.

Együttműködik az igazgatóval az Egyesülés éves programjainak kialakításában, működési feladatainak meghatározásában.

A Konzultatív Bizottság új felvételi kérelem esetén meghallgatja a jelentkező szervezet vezetőjét, véleményezi a felvételi kérelmet.

Kizárási ügyekben előzetesen tájékozódik, állást foglal, véleményez.

A Konzultatív Bizottság az Egyesülés tagjai között felmerülő etikai ügyekben meghallgatja az érintett tagvállalatokat, véleményez, illetve ajánlásokat tesz a taggyűlés felé.

D. Tagsági viszonyok

1. Csatlakozás az Egyesüléshez

Az Egyesülésbe bármely jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,, illetve természetes személy beléphet, ha belépési szándékát írásban benyújtja.

A taggyűlés a belépésről a következő ülésen a Konzultatív Bizottság véleményét figyelembe véve dönt, mely alkalommal meghatározzák a belépés időpontját, s a vagyoni hozzájárulás mértékét s tagdíj fizetésének kezdő idejét.

2. Kilépés az Egyesülésből

A kilépni szándékozó tag az év végén léphet ki az Egyesülésből, feltéve, ha a kilépési szándékát az év vége előtt legalább 3 hónappal bejelentette.

A taggyűlés a bejelentést követő ülésén dönt a kilépés következtében a taggal való elszámolásról. A kilépő tag a befizetett hozzájárulás visszatérítésére nem tarthat igényt. A kilépő tag 3 éven belül nem vehető fel ismételten az Egyesülés tagjai közé.

3. Kizárás az Egyesülésből

Az Egyesülés tagjai közüli kizárás kezdeményezésének van helye, ha valamely tag erre nyomós okot szolgáltatott, így különösen, hogy az Egyesülés céljainak elérését veszélyeztetné, a társaság érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy a társaság érdekeit más módon veszélyeztetné.

A kizárási okok megállapítása és a kizárás iránti per kezdeményezésére kizárólag a taggyűlés hatáskörébe tartozik, mely a Konzultatív Bizottság állásfoglalását mérlegelve dönt.

4. Az Egyesülés megszűnése

Az Egyesülés megszűnése - a jogszabályokban meghatározott eseteken túl - a taggyűlés határozata alapján történhet.

Megszűnik továbbá akkor is, ha tagjainak száma kettőre csökken és három hónapon belül új tag nem csatlakozik az Egyesüléshez.

Megszűnés esetén végelszámolásnak van helye.

5. Az Egyesülés létrehozza a Pártoló Tagok körét.

Pártoló Tagok körébe azok a jelentkezők kerülnek a taggyűlés elfogadó nyilatkozatával, akik fő tevékenységük szerint nem végeznek, de tevékenységük a textiltisztításhoz kapcsolódik és szeretnének részt venni az Egyesülés tevékenységében.

Pártoló Tag a taggyűléseken tanácskozási joggal jelen lehet, de döntési jogosultsága nincs.

Az Egyesülés rendezvényein részt vehet.

A Pártoló Tag az általa fizetendő működési támogatás fizetésére az igazgatóval köt megállapodást. A működési hozzájárulás összege megegyezik az Egyesülés tagjai által fizetett tagdíj összegével.

A működési támogatás nem fizetése esetén a taggyűlés határozattal törölheti a Pártoló Tagot a nyilvántartásból.

A Pártoló Tagok nyilvántartását az igazgató vezeti.

A Pártoló Tag a tagságáról az év végére vonatkozóan legalább 3 hónappal az év vége előtt írásban lemondhat, azonban az általa fizetett költség-hozzájárulás visszatérítésére nem tarthat igényt.

E. Az Egyesülés munkavállalói

Az Egyesülés az igazgató irányításával működik.

Az Egyesülés dolgozói felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Ennek során gondoskodik a munkavállalók munkavégzésének biztosításáról, a munkaköri feladatok meghatározásáról, a munkavégzés ellenőrzéséről.

Az igazgató a munkáltatói jogok gyakorlásánál a Munka Törvénykönyve, valamint a társasági szerződés rendelkezései alapján jár el.

F. Az Egyesülés képviselete

Az Egyesülést harmadik személyekkel szemben az igazgató képviseli.

A képviselet során az igazgató az aláírási címpéldányban rögzítettek szerint önálló aláíróként jár el.

Az Egyesülés pénzügyi műveletei során a számlavezető pénzintézetnél leadott aláírási kartonon az igazgató által megjelölt személy is aláírhat.

Az Egyesülés bélyegzőjének használatára az igazgató, illetve az általa feljogosított dolgozók jogosultak.

G. Etikai elvárások

A Textiltisztító Egyesülés tagjai az alábbi etikai elvárásokat fogalmazzák meg az Egyesülés tagjaival szemben:

A Textiltisztító Egyesülés tagja

- a mindenkori hatályos jogszabályok alapján tevékenykedik,

- magatartásában feleljen meg a társadalmi szakmai elvárásoknak, jusson kifejezésre az általa

képviselt szakma iránti elkötelezettség, elvárások elsődlegessége,

- tartózkodik minden olyan tevékenységtől, mely ellentétes az Egyesülés társasági

szerződésével, szervezeti és működési szabályzatával, sértené az Egyesülés érdekeit,

- tartózkodik minden olyan cselekedettől, mely ellentétes a szakmai elvárásokkal, illetve sérti,

vagy veszélyezteti más tagvállalatok érdekeit,

- működése során a szakmai tisztesség és becsület szabályai szerint jár el, döntéseinél legjobb

szakmai ismerete és az elfogadott általános gyakorlat alapján határoz,

- nem törekszik olyan előnyök megszerzésére, melyek a szakmai és az üzleti tisztességgel

nem összeegyeztethetőek,

- működése során előtérbe helyezi a vevőkapcsolat, a minőség, a határidő, a jó hírnév iránti

elkötelezettségét,

- az Egyesülés tagjai segítik egymás munkáját, szakmai fejlődését, elutasítják a tagtársakkal      szembeni tisztességtelen piaci magatartást.

Az Egyesülés tagjai a fenti etikai elvárások tekintetében keletkező vitás ügyekben a Konzultatív Bizottság álláspontját tekintik iránymutatónak a kérdés lezárása érdekében vállalják a Konzultatív Bizottsággal való együttműködést.

H. Vegyes rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat - mellékleteivel - együttes elfogadása a taggyűlés hatáskörébe tartozik.

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását követő hó első napján lép hatályba.

 

Belépés TTE tagoknak
Hírlevél feliratkozás
Regisztráció TTE tagságba
Textíltisztító Egyesülés